Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Warunki zawarcia umowy na odległość.Umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), platforma edukacyjna edu.sztukazdobieniapaznokci.pl
(zwana dalej „Emicate Creative LTD”.) z siedzibą w Londynie, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
2. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem platformy edukacyjnej edu.sztukazdobieniapaznokci.pl (zwanego dalej „subskrybentem”) jest równoznaczne z zawarciem przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy.

Regulamin dostępny jest m.in. na głównej stronie edu.sztukazdobieniapaznokci.pl w trakcie procesu rejestracji oraz po zalogowaniu się do Konta użytkownika.
4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych
na stronach internetowych Konta Klienta.
6. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji
błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
7. W przypadku wysłania treści określonych w ust. 6 edu.sztukazdobieniapaznokci.pl może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Administratorem platformy edukacyjnej znajdującej się w domenie edu.sztukazdobieniapaznokci.pl oraz Konta użytkownika znajdującego się pod ww. adresem jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Emicate Creative LTD, z siedzibą w Londynie.

3.Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

Przy sprzedaży treści elektronicznych, klient nie może odstąpić od umowy w 14-dniowym terminie, jeśli w tym czasie spełnianie świadczenia już się rozpoczęło za jego zgodą:

Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy.

5.sposób dostawy produktu elektronicznego. produkt udostępniany jest w ramach platformy edukacyjnej edu.sztukazdobieniapaznokci.pl w której dla kupującego tworzone jest specjalne konto użytkownika.

Użyte w Regulaminie wymienione poniżej terminy oznaczają:
Hasło – zdefiniowany przez Użytkownika ciąg znaków służący w połączeniu z Loginem do autoryzacji Użytkownika Konta Klienta. Hasło musi zawierać od 8 do 64 znaków, co najmniej jedną małą i jedną wielką literę oraz co najmniej jedną cyfrę i nie może zawierać spacji oraz polskich znaków diakrytycznych;

Konto użytkownika – platforma edukacyjna  udostępniona przez edu.sztukazdobieniapaznokci.pl za pośrednictwem
Internetu. Warunkiem korzystania z Konta Klienta jest akceptacja Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną;

Login – nadawany w procesie rejestracji unikalny ciąg znaków, który w połączeniu z hasłem identyfikuje Użytkownika w procesie logowania.

Administrator – Emicate Creative LTD z siedzibą w Londynie 55 Hasler Close Thamesmead SE288LB. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez… Pod numerem… kapitał zakładowy… wpłacony w całości.
9.9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
9.10. Usługa – udostępniana za pośrednictwem Konta użytkownika możliwość korzystania z platformy edukacyjnej edu.sztukazdobieniapaznokci.pl poprzez korzystanie z wykupionych kursów on-line.
9.11. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
9.12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która wyraziła wolę korzystania z Konta użytkownika;

6. Wymagania techniczne.

Korzystanie z Konta użytkownika uwarunkowane jest spełnieniem poniższych wymagań technicznych:
dostęp do sieci Internet;
dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (w celu prawidłowego korzystania z Konta Klienta wymagana jest jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie
w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies.
posiadanie konta e-mail;
możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną.
2. W Koncie Klienta mogą być wykorzystywane następującetechnologie:
Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies.
Wybrane podstrony serwisu mogą wymagaćlogowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL

Warunki korzystania z Konta subskrybenta. Korzystanie z Konta użytkownika możliwe jest po łącznym spełnieniu poniższych warunków: zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, zarejestrowanie się w Koncie Klienta.

Rejestracja w Koncie użytkownika odbywa się za pośrednictwem strony edu.sztukazdobieniapaznokci.pl. poprzez wybranie i wykupienie odpowiedniego produktu elektronicznego zwanego dalej kursem.

Po wykupieniu odpowiedniego kursu Użytkownik zostaje przekierowany na formularz rejestracji, w ramach którego definiuje Hasło. Login zostaje wygenerowany automatycznie. Po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika adres e-mail zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca zakończenie rejestracji w Koncie Klienta. Wiadomość zawiera informację o Loginie, jaki został nadany Użytkownikowi.

Logowanie do Konta Klienta
1 Logowanie do Konta Klienta możliwe jest po dokonaniu skutecznej rejestracji, o której mowa wyżej.
2. Logowanie do Konta Klienta odbywa się za pośrednictwem strony edu.sztukazdobieniapaznokci.pl
3. W celu zalogowania do Konta Klienta Użytkownik wprowadza w dedykowane do tego pola Login oraz Hasło.
4. Jeżeli wprowadzone dane, o których mowa w ust. 3, są poprawne i Użytkownik spełnia warunki, o których mowa
w § 3 to zostaje on zalogowany w Koncie Klienta i może korzystać z dostępnych w nim Usług.

Zmiana i odzyskiwanie Hasła
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany Hasła poprzez zakładkę „Moje konto” dostępną w Koncie użytkownika.
2. W przypadku gdy Użytkownik zapomniał Hasło, może otrzymać na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta nowe
Hasło służące do jednorazowego zalogowania się w serwisie.
3. Po wprowadzeniu Hasła, o którym mowa w ust. 2 system wymusi jego zmianę.

Warunki świadczenia usług
Platforma edukacyjna edu.sztukazdobieniapaznokci.pl udostępnia Konto Klienta odpłatnie, codziennie przez całą dobę. przy czym dany Użytkownik ma dostęp wyłącznie do tych, które wchodzą w zakres Usług udostępnianych w ramach wykupienia danego pakietu szkoleniowego

Tryb postępowania reklamacyjnego.Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Konta Klienta. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem Konta użytkownika lub na wskazany w nim adres) edu@sztukazdobieniapaznokci.pl

Użytkownik powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną reklamacją.
Platforma edukacyjna edu.sztukazdobieniapaznokci.pl rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, z tym że nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi.
5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji Platforma edukacyjna edu.sztukazdobieniapaznokci.pl zawiadamia
pisemnie wnoszącego reklamację wskazując przyczynę braku możliwości jej rozpatrzenia w powyższym terminie, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż
90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Platformę edukacyjną edu.sztukazdobieniapaznokci.pl
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik informowany jest w formie: wiadomości wysyłanej na adres e-mail, w przypadku reklamacji przesłanej w ten sposób,  jeśli w jej treści Użytkownik nie wskazał innego sposobu przekazania informacji o sposobie jej rozpatrzenia.
wiadomości przekazywanej za pośrednictwem Konta Klienta, w przypadku reklamacji przesłanej w ten sposób, jeśli w jej treści Użytkownik nie wskazał innego sposobu przekazania informacji o sposobie jej rozpatrzenia.

Zmiana zapisów Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;
zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Konta użytkownika.

W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa treść zostanie doręczona Użytkownikowi poprzez jej umieszczenie
w komunikacie wyświetlonym po zalogowaniu do Konta Klienta.

Postanowienia końcowe
1. Konto Klienta zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz dobra niematerialne
chronione prawem własności intelektualnej, które bez zgody edu.sztukazdobieniapaznokci.pl nie mogą być rozpowszechniane ani powielane.

Zlecenia składane za pośrednictwem Konta użytkownika są zapisywane i archiwizowane przez okres wymagany
przepisami prawa. Klient ma dostęp do składanych Zleceń zgodnie z § 7 ust.12 Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 września 2017 roku.

Copyright © 2017 sztukazdobieniapaznokci.pl All Rights Reserved

error: Treść zabezpieczona przed kopiowaniem